LI-5C4879A30DE99
top of page

Algemene voorwaarden 2020

Algemene voorwaarden zeilschool iSail seizoen 2020

Inschrijving

Inschrijving voor een activiteit kan via het inschrijfformulier, website of via e-mail. Voor een inschrijving zijn in ieder geval nodig: naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gewenste activiteit en aantal personen. Door deze voorwaarden te ondertekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van zeilschool iSail.

Bevestiging

Na ontvangst van de inschrijving krijgt u –wanneer er plaats is in de activiteit naar keuze- een bevestiging per e-mail. Hierin staan uw klantnaam, activiteit, datum en prijs bevestigd. Tevens is een factuur bijgevoegd. De boeking is hiermee definitief. Wanneer de activiteit onverhoopt volgeboekt is, kan de inschrijving niet definitief worden gemaakt.

Betaling

Het te betalen bedrag welke is vermeld dient contant bij aanvang van de activiteit te worden gedaan. Wanneer de betaling via internet bankieren voldaan wordt, dient deze 2 dagen voor aanvang van de activiteit op de rekening van zeilschool iSail te zijn bijgeschreven.

 

Annulering door klant

Mocht het nodig zijn om de boeking te annuleren, dan dient dit schriftelijk te gebeuren. De klant is dan verschuldigd:

  • Bij annulering wegens het Coronavirus geeft zeilschool iSail geen geld terug.

  • Ook kan de klant geen aanspraak maken op teruggave van geld als door het Coronavirus het RIVM of andere instanties een negatief advies afegeven.

  • Tot 10 weken voor de activiteit: 50% van het totaalbedrag

  • Tot 5 weken voor de activiteit: 75% van het totaalbedrag

Om dit risico af te dekken kunt u het beste een annuleringsverzekering afsluiten.

 

Annulering door Zeilschool iSail

De zeilschool is te allen tijde gerechtigd on een overeenkomst voor een activiteit zonder opgaaf van reden eenzijdig te ontbinden. In dit geval vervallen alle betalingsverplichtingen voor de afnemer inzake de ontbonden overeenkomst. Bij annulering van de activiteit zal door de zeilschool het volledige bedrag worden teruggestort aan de klant. De zeilschool beslist ten alle tijden over de weersomstandigheden.

Overmacht

De zeilschool is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade of gevolgschade als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen activiteiten wanneer deze tekortkomingen zijn te wijten aan overmacht of omstandigheden die niet aan de zeilschool zijn toe te rekenen.  

Aansprakelijkheid

De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico. De zeilschool verwacht dat de klant zich tijdens de activiteit volledig zal houden aan de aanwijzingen van de instructeurs van de zeilschool. Derhalve aanvaardt de zeilschool geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies van/schade aan goederen welke zich bevinden op de boot waar door de zeilschool op wordt gevaren of waarop les wordt gegeven door de instructeurs van zeilschool iSail. Hiervoor adviseren wij u een reisverzekering af te sluiten. Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door hen veroorzaakte schade jegens de zeilschool of derden. Deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma B of te kunnen zwemmen op gelijk niveau. Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij het zeilen/varen.  Als binnen een activiteit gebruik wordt gemaakt van een boot die eigendom is of onder de verantwoordelijkheid valt van een cursist zijn zowel de zeilschool als de instructeur in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal aan deze boot.

Klachten

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u ontevreden vertel het ons. Klachten betreffende de uitvoering van de activiteit moeten via e-mail worden ingediend bij de zeilschool binnen 1 maand na de laatste dag van de activiteit of cursus.

Media

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u zeilschool iSail het recht om foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van zeilschool iSail door zeilschool iSail in te laten zetten ter behoeve van promotie via alle (online)media.

Overig

Zeilschool iSail is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van zeilschool iSail, om rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. Deze voorwaarden zijn geschreven op 16 december 2019.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden.

 

Akkoord Klant:

Naam: Datum:Handtekening:

 

________________________________ ____ ____-____-________ ________________________

bottom of page